Izimpawu eziyi-10 Othile Unenkinga Yokuzibophezela (+ Ungazinqoba Kanjani)

Abantu bavame ukufisa ukuxhumana nabantu ukubasiza bazizwe bephelele futhi benelisekile. Abantu abehlukene bakwenza lokhu ngezindlela ezingafani.

Izinkinga zokuzibophezela zingesinye sezithiyo eziningi ezingavimba abantu ekwakheni ikhwalithi, ubudlelwane besikhathi eside nabanye.

Kungaba ngumphumela wanoma yini kusuka ekuguleni kwengqondo noma ukuba ngumuntu osinde ekuhlukumezekeni kuye ekukhetheni okusobala nelula ukugcina ibanga.

Noma ngabe yisiphi isizathu, lezi zimpawu zingakhomba kumuntu onezinkinga zokuzibophezela okungenzeka ukuthi akakakulungeli, akazimisele, noma uyakwazi ukwakha ukuxhumana okunjalo.

1. Kuyaqabukela benze noma bahlele amapulani kusasele izinyanga noma izinyanga.

Izinkinga zokuzibophezela zivame ukujula kunokungabi nentshisekelo noma ukugwema ubudlelwane besikhathi eside.Bajwayele ukungacabangi kude kakhulu kumongo wobungani babo nobudlelwano babo ngoba bayazi ukuthi abantu bavame ukuza nokubuya empilweni yabo njalo.

Lokho kungabonwa ngendlela umuntu ahlela ngayo isikhathi sakhe samahhala noma amalungiselelo wesikhathi esizayo - noma ukuntuleka kwaso. Kungakhungathekisa ngokweqile ukuzama ukwakha noma yiziphi izinhlelo ezibambekayo nalo muntu ngekusasa.

2. Bangaba neqembu elikhulu labangane abayitoho, kodwa bengekho abangane abaseduze.

Ukwakha ubungani obuseduze kuwukutshala imali ngesikhathi, umzamo, namandla.Umuntu onenkinga yokuzibophezela angahle anqikaze ukwenza lolo hlobo lokutshala imali namandla ngoba bezwa ukuthi ngeke kuhlale isikhathi eside. Bangaba izimvemvane zomphakathi, kepha ubudlelwane babo bezenhlalo buvame ukukha phezulu ngenani elikhulu labantu kunokuxhumana okujulile nabambalwa abakhethiwe.

Bangase futhi besabe ukuthi yini okungenzeka bayaphuthelwa yiyo, esikhundleni sokuba babe namandla okubungaza abanakho kakade.

3. Bavame ukuba nobudlelwano obufushane obuthile kunokuba nobambalwa obude.

Ukugcina ubudlelwano bothando besikhathi eside kudinga umzamo nokuzidela. Yize abanye bengawuchaza njengomsebenzi onzima, kungajabulisa uma nisebenzela nobudlelwano obunempilo, obunothando nomuntu okuhloniphayo futhi okwazisayo.

Abantu abanezinkinga zokuzibophezela bavame ukuhlala kulokho inkanuko isigaba se-honeymoon Wokuphola noma ubudlelwano, ukuphuma kukho lapho ukukhanya kuqala ukugqwala ukuphishekela okuthile okusha. Lokho kungashiya umkhondo wobudlelwano obufushane, obunothando.

Olunye uphawu oluyisixwayiso ukwehluleka ukwamukela noma iliphi icala noma isibopho sokuqedwa kobungane noma kobuhlobo. Kuhlale kuyiphutha noma ukushiyeka komunye umuntu, ungalokothi ube umthwalo wabo wemfanelo.

4. Bajwayele ukungathandi noma ukugwema ulimi olubandakanya ukuzibophezela.

Umuntu onezinkinga zokuzibophezela uvame ukufuna ukuphatha yonke into ngendlela engajwayelekile futhi nolimi abalusebenzisayo ukuchaza ubudlelwano babo, noma ubudlelwano bangaphambilini, luvamisile ukukuveza.

Bangase bangafuni ukucabanga ngophathina wesikhathi eside njengesoka noma intombi, bangabi nentshisekelo yokuqhubekisela phambili ubudlelwano bokuphola okungajwayelekile, bafune abangane kuphela abanezinhlobo zohlobo lobudlelwano ngaphandle kwezintambo ezihlanganisiwe, noma bangafaka umoya kumlingani wabo uma bezizwa izinto zisinda kakhulu. Lokho kubenza bagweme ingxoxo ngokuphelele.

5. Bavame ukugwema ukuzibophezela komuntu siqu, babonakale bengenangqondo noma bengahambisani.

Ukuzilimaza okusebenzayo kungaba yinkomba yokuthi umuntu unezinkinga zokuzibophezela. Bangaba namakhono amabi okuphatha isikhathi, bavame ukukhombisa ukufika sekwedlule isikhathi noma cha nhlobo kwimisebenzi ekuvunyelwene ngayo.

Lokhu kunikeza umuntu ithuba lokuzikhulula emthwalweni wokugcina ubungani nobudlelwano besikhathi eside ngokukhomba ekushodeni kwamakhono okuphatha isikhathi noma okulindelwe okungenangqondo kozakwakhe.

Imvamisa bazoba nezaba ezahlukahlukene zale ndlela yokuziphatha abazoyisebenzisa kaninginingi esikhundleni sokusebenzela ukulungisa inkinga.

6. Bavame ukukhangwa yizintshisekelo ezingathandeki zothando.

Kukhona abanye abantu laphaya abathi bahlangabezana nokuheha kuphela kubantu abangatholakali ngenye indlela.

Ukungatholakali kungasho umuntu okolunye ubudlelwano, njengamanje othungwe ngaphansi kwemithwalo yezemfundo noma ehlobene nomsebenzi, akaphilile ngokomzwelo noma ngokwengqondo ebudlelwaneni, noma osanda kudlula Nqamula lapho bengakalulami khona kusukela lobo budlelwano buphela.

Umuntu angagxuma kusuka ekuthotsheni okungatholakali kuya kokuchotshozwa okungatholakali, abaleke lapho kubonakala sengathi lowo muntu angafuna ukubanika isikhathi esithe xaxa noma abe nobudlelwano obujulile.

7. Bathanda ngokweqile ezintweni abazithandayo, kubangani nakwezothando.

Ukulindela okuphezulu kungasebenza njengesihlangu esihle kakhulu kumuntu onenkinga yokuzibophezela.

Iqiniso esiphila nalo ukuthi wonke umuntu uzoba nezimfanelo ezinhle nezimbi ngabo. Injabulo yesikhathi eside ebudlelwaneni nakubungani yehla ngokusebenzela ukuthola indawo esivumelana ngayo nokwenza intethelelo lapho izinto zihamba kabi.

Umuntu okhetha ngokweqile ekunambithekeni kwabo kubantu kungenzeka ukuthi uyisebenzisa njengendlela yokuzivikela, ngoba kulula ukugcina abanye abantu bangasondeli kakhulu uma kungekho noyedwa umuntu ongafinyelela okulindelwe kwabo kwasendle.

8. Bavame ukugoqa umlingani wabo, bengalungeli lutho olubucayi.

Imizwelo ivame ukuphazamisa umbono wethu nokwahlulela, ikakhulukazi ezigabeni zokuqala zobudlelwano. Singabheka omunye umuntu ngezingilazi ezinombala ophuzi, sinikeze amafulegi abomvu angabonakali.

Ngokufanelekile, kufanele silwele ukubheka ubungani obusha noma ubudlelwane ngomqondo ovulekile. Ingabe lo muntu ufuna ukuhlanganyela noma ukuphuma ngezinsuku? Ingabe umuntu uyasinika isikhathi sakho? Noma bahlala benesizathu nezaba zokuthi kungani bengakwazi ukuhlangana noma ngisho nokuhlela kabusha?

Umuntu onentshisekelo yokwazi kangcono futhi ofuna ukuba seduze kwakho uzokwenza lezi zinto - kepha abantu abaningi basebenzisa isikhathi sabo besonga izandla, bezama ukuthola ukuthi yini omunye umuntu ayifunayo noma angayifuni. Uma befuna ukuba lapho, babezoba khona.

9. Imvamisa bangabaxhumanisi abampofu okunzima ukuxhumana nabo.

Kungaba nezizathu eziningana zokuxhumana okungafanele. Kumongo wezinkinga zokuzibophezela, kungenye indlela yokuphambuka nokuzivikela esiza umuntu ukuthi agcine ibanga elinethezekile. Lokho kungaba othandweni noma mthokozisi umqondo.

Bangenza izinto ezifana nokungayiphenduli ngokuphelele imiyalezo, bangaphenduli nhlobo, vumela ifoni yabo iye kuzwi lemeyili futhi bangalokothi babambe, noma bangalokothi bafone ngaphandle kokuthi badinga okuthile kuwe.

Ukutshala kwabo imali ebunganeni noma ebudlelwaneni kujwayelekile futhi kuzenzela bona, futhi izindlela zabo zokuxhumana ziyakukhombisa lokho.

10. Bajwayele ukuthanda ukujaha kokwenza izinto zothando ngaphezu kwendawo okuyiwa kuyo.

Othandanayo ongapheli oqubuka ngokungenhloso ebudlelwaneni ebudlelwaneni angakwesaba ukuzibophezela. Bangase bangene ebudlelwaneni isikhashana, kwesinye isikhathi kungabi ngisho namasonto, bese bebuyeka ngokushesha.

Bangaba uhlobo lokufuna njalo ukushaya iklabhu noma imigoqo, befuna isikhathi esihle sesikhashana njalo. Lokho kungahle kungaveli endaweni eyingozi abangafuna nje ukuba nesikhathi esihle esikhundleni sokubhekana nawo wonke umthwalo wemfanelo ozibophezela isikhathi eside.

Futhi lelo iphuzu elibalulekile. Ukuthi umuntu unezinkinga zokuzibophezela, akusho ukuthi yinto embi noma embi.

Abanye abantu abafuni nje ukuboshwa noma kunoma yiluphi uhlobo lokuhlelwa kwesikhathi eside nanoma ngubani. Futhi lokho kulungile. Abantu kufanele bakhululeke ukuphila impilo yabo ngendlela abakhetha ngayo.

Inkinga iza lapho umuntu wesibili ezama ukuphoqelela imibono yakhe ukuthi lowo muntu kufanele ngabe uyiphila kanjani impilo yakhe, imvamisa ngoba efuna ubudlelwane noma ukuzibophezela.

Lokho kungukukhetha okungalungile futhi kuzoholela kuphela ekuhluphekeni kwenhliziyo nokukhungatheka ngoba zombili izinhlangothi azikho ekhasini elilodwa nalokho ezikufunayo ekusebenzisaneni.

Ungalindeli ukuthambisa noma ukuphulukisa umuntu obona ukuthi unezinkinga zokuzibophezela ngoba kungenzeka angabi nankinga nhlobo. Lokho kungaba ukukhetha kwabo ukuthi bafuna ukuphila kanjani impilo yabo.

Ungazinqoba Kanjani Izinkinga Zokuzibophezela

Uma ucabanga ukuthi ungaba nezinkinga zokuzibophezela - noma ufuna ukusiza umuntu onakho - yini ongayenza ukubhekana nazo futhi ekugcineni uzinqobe?

Njengakwezinto eziningi, asikho isisombululo esilingana nosayizi owodwa, kepha nazi ezinye izindlela ongakwazi ngazo ukunciphisa imizwa oyizwayo.

Buza ukuthi kungani unawo.

Kuzohlala kusiza uma ungathola eyodwa noma eziningi zezimbangela zokwesaba kwakho ukuzibophezela.

Mhlawumbe abazali bakho bahlukana useyingane futhi lokhu kukuqinisekisile ukuthi ubudlelwano besikhathi eside buzonqamuka.

Mhlawumbe ube nobudlelwano obudlule buphela ngokuzumayo futhi lokhu kukunikeze umdlandla ongokomzwelo wokuthi awufuni ukubeka engcupheni ukulimala okufanayo futhi.

Noma unezinkinga ezizungeze ukuphelela futhi lokhu kukubangela ukuthi uthole amaphutha kubo bonke ubuhlobo nomlingani owake waba naye?

Ngokwazi okungahle kudale ukuzibophezela kwakho kwe-phobia, ungakuthola kungenzeka ukusebenza ngemizwa yakho ezungeze lezo zinto.

Uma ungazi ukuthi yini ebangele izingqinamba zakho ezithile noma awukulungele ukubhekana nalezo zinto, ungesabi. Usengasebenza ukuthuthukisa isimo sakho futhi ushintshe indlela ocabanga ngayo ngokuzibophezela.

Thembeka kuwe uqobo.

Ingabe uziqinisekisile wena nabanye ukuthi unenjabulo eyedwa wedwa?

Yize lokhu kungaba yiqiniso kwabanye abantu kwesinye isikhathi, kufanelekile ukuwubuza lo mbono.

Ingabe uthembeke ngokuphelele kuwe noma uqamba amanga kuwe mayelana nokuthi uzizwa kanjani ngempela?

Noma ngabe ungumuntu ojabulayo futhi onelisekile isikhathi esiningi, zikhona yini izikhathi lapho ulangazelela khona umlingani?

Ngabe uyazikhohlisa ngokucabanga ukuthi awudingi omunye umuntu? Ukuthi wena nempilo yakho niphelele njengoba benjalo…

Yize lokhu kuyiqiniso ngomqondo owodwa, kunenye indlela yokubuka.

Yebo, awudingi omunye umuntu ukukuqedela noma impilo yakho, kepha impilo yakho inganothiswa ngokuhlangana nomunye.

Uhlangabezana nokuphila ngendlela ehlukile uma ukulobudlelwano. Konke kucace bha futhi kunempilo enkulu uma wabelana ngakho nomunye umuntu.

Futhi ubudlelwane buvame ukuhlinzeka ngamathuba okukhula njengomuntu. Zembula izinto ngawe okungenzeka ubungeke uzithole.

Ngakho-ke, cabanga isikhathi eside futhi kanzima bese ubuza ukuthi ngabe awubufuni ngempela yini ubudlelwano, noma uma umane wazikholisa ukuthi awubufuni.

Qonda ukukhathazeka kwakho okuzungezile ukuzibophezela.

Noma kunini lapho uhlehlela emuva ekuzibophezeleni, ngokwengxenye uqhutshwa izinkathazo zakho.

Uma ungababona besebenza futhi uqonde ukuthi kungani bekwenza ucabange futhi wenze ngendlela owenza ngayo, kungakusiza ukubathulisa futhi uyeke ukwenza noma yini ngokuxhamazela.

Ukukhathazeka ikakhulu umuzwa ovelayo lapho sibhekene nekusasa elingaziwa nelingaqinisekile.

Ngokobudlelwano, lokhu kusho ukubhekana nethuba langempela lokuthi kungenzeka kungabi phakade.

Futhi lokho, uma kungenjalo ingunaphakade, kuzokwenzekani ngemuva kwalokho?

Kufanele futhi ubhekane nokungaziwa ukuthi ubuhlobo buzoba njani. Ngabe niyohlala ndawonye, ​​nithole inja, nibe nezingane, nithenge indlu?

Ingabe uzoxabana? Yikuphi okulindelwe okuzobekwa ngokuqinile emahlombe akho?

Futhi, mhlawumbe okubaluleke kakhulu, ingabe uzothola injabulo ethe xaxa ebudlelwaneni kunokuphuma kuyo?

Umane awukwazi ukwazi lezi zinto uze ube sebudlelwaneni nothile.

Kepha bheka okunye: impilo ngaphandle kokuzibophezela.

Kuzobukeka kanjani lokho?

Ungacabanga ukuthi inokuqiniseka okuningi kuyo ngoba unamandla amakhulu okulawula.

Kepha akunjalo.

Inezinhlobo ezahlukahlukene zokungaqiniseki.

Futhi uma uzigcina ungaphandle kobudlelwano, awunabani ongahlanganyela naye umthwalo walokhu kungaqiniseki.

Lokhu kufanele uzikhumbuze njalo: uma ungakaze uzibophezele, kuzodingeka njalo ubhekane nekusasa elingaziwa wedwa.

Kuzofanela uthwale isisindo semicimbi uwedwa.

Ngeke ukwazi ukuthembela komunye umuntu ngokufaka noma ukukhipha okuthile epuletini lakho ngokuphelele.

Lokhu akuhloselwe ukukuthusa ebudlelwaneni nganoma iyiphi indlela.

Kwenzelwe ukukukhombisa ukuthi okungaziwa ocabanga ukuthi uvikele kukho kumane nje kufakwe okunye okungaziwa.

Futhi ngokungazibophezeli entweni eyodwa, ngokuzenzakalela, uzibophezela kokunye.

Funda ukuthi ungasithatha kanjani isinqumo ngokuzethemba.

Ukuhlangana nephuzu langaphambilini, ukukhathazeka kwakho ngokuzibophezela kungahle kube ngenxa yokwehluleka kwakho ukwenza isinqumo.

Uma usebenza kanzima lapho ubhekene nesinqumo sokuthi ngubani okufanele uzibophezele kuye nokuthi uzonikela nini, ungavele ugweme ukwenza lezo zinqumo ngokuphelele.

Uyalahleka ku- “what-ifs” futhi uchitha isikhathi eside uhlaziya isimo ongaze ufike ndawo maqondana nokufinyelela esiphethweni esizwakalayo.

Kuyafanele uzikhumbuze ukuthi ayikho into enjengobudlelwano obufanele noma umdlalo ofanele ngokwezithandani.

Yebo, kufanele ubheke amaqiniso ukuze ubone ukuthi ngabe unentshisekelo efanayo, izindinganiso nezinhloso ezifanayo.

Yebo, kufanele uzizwe ukhangwa yilo muntu, ukujabulele ukuba naye, futhi ubone izimfanelo ezinhle anazo.

Yebo, ungazivikela kulabo ongase ube ngabakhohlisi noma abahlukumezayo ngokubuka amafulegi abomvu.

Kepha, ekupheleni kosuku, uma cishe konke kubukeka kukuhle, futhi kunezinto ezincane kuphela ezikubambezelayo, kufanele ungazinaki lezi zinto bese weqa okholweni.

Uma empeleni iyimininingwane emincane, ngeke ibaluleke kangako esithombeni esikhulu.

Ukwenza isinqumo sokuzibophezela kudinga ukuthi ube nesibindi. Kudinga ukuthi wamukele ubuqiniso besimo nobudlelwano ngokubanzi.

Cishe uzothola ukuthi ekwenzeni isinqumo, uzizwa ukhululekile futhi wehlise umoya ngokwazi ukuthi ukuso isikhathi eside.

Ukugxumela ekusakazweni kothando olusha, ungazi ukuthi kungakusa kuphi kungathokozisa.

Musa ukugxila kokungunaphakade.

Ngabe ugodla ukuzibophezela kothile ngoba unomuzwa wokuthi kufanele kube yisinqumo onamathela kuso unomphela?

Akukwenzi.

Ungaba ku ubuhlobo obuzinikele futhi ukhululeke ukushintsha umqondo wakho uma kuvela izimo ezizithethelela ngokweqiniso.

Lokhu akunikezi izaba zokubalekela ukuzibophezela ngenkathi ushaya iqhubu emgwaqeni.

Kepha kusho ukuthi awuboshelwe kulesi sinqumo ingunaphakade.

Ngakho-ke ungagxili unomphela lapho ufuna ukuzibophezela kumlingani wakho.

Gxila lapha nakalokhu. Gxila esikhathini esifushane. Yebo, noma ugxile esikhathini eside ngezinga elithile.

Musa nje ukuzikholisa ukuthi awukwazi ukuphunyuka kulesi simo uma izinto zingabi yimpilo.

Yehlisa okulindele kuwe kobokuthi ubuhlobo 'obulungile' kumele bube njani.

Ingabe izinkinga zakho zokuzibophezela ziwumphumela wokunye okulindelwe okungenangqondo kakhulu kobudlelwano obujwayelekile nobunempilo okufanele bubukeke kanjani?

Uma ungakaze ube sebudlelwaneni obunzima, kungaba nzima ukukucabanga ukuthi buyini ngempela njenge.

Ungahlala ngombono othile wokuhlangana okuhle phakathi kwabantu ababili lapho ukuzwana nokuthula kutholakala ngaso sonke isikhathi.

Kepha lokhu akusikho ukuthi ubudlelwano bunjani ngobubanzi.

Uma ubalekela kunoma iyiphi inkomba yenkinga, awusoze wathola uthando oluhlala njalo.

Ubudlelwano ngeke buxazulule zonke izinkinga zakho.

Ukuthandana kweHollywood akuvamile ukuba khona emhlabeni wangempela.

Kuzodingeka uzidele ngezinye izikhathi.

Nakhu-ke kunjalo.

Ungazizwa uphoxekile kancane ukuzwa lokhu, kepha ungazivumeli ukuthi ushintshe kakhulu ngenye indlela.

Ubudlelwano obunempilo buqukethe izikhathi eziningi ezimnandi, uthando, nobumnandi.

Zizokwenza uzizwe ujabule ngokweqile ngezikhathi ezithile.

Khumbula nje ukuthi, isikhathi esiningi, impilo iyenzeka.

Ubudlelwano buyingxenye nje yempilo futhi kufanele benzele isikhala zonke ezinye izingxenye.

Kwesinye isikhathi umlingani wakho angahlangabezana nengcindezi yomsebenzi.

Kwesinye isikhathi ungagula.

Kwesinye isikhathi uthando nokuthandana kufanele kuhlale emuva ezindabeni ezicindezelayo nezisebenzayo.

Lokhu akubonisi ukuwohloka kobudlelwano.

Akunjalo.

Lokhu kutshengisa ukuthi impilo iyenzeka futhi nobudlelwano buhambisana nalolo hambo. Kuvele kuthathe isihlalo sangemuva njalo manje.

Ngakho-ke uma uqhubeka uphuma ebuhlotsheni ngoba awuqabuli njalo noma ubambe izandla noma uthola injabulo emsulwa, yazi ukuthi unamathemba angenakwenzeka futhi usebenzela ukubhekana nalabo.

Namathela ebudlelwaneni lapho imilingo iphela.

Uma ufaka ubudlelwano, uzizwa sengathi ufuna ukuphuma kubo futhi kungekudala, zama ukunamathela kubo isikhathi eside ngangokunokwenzeka.

Ubudlelwano yinto okhula ube yiyo. Uzivumelanisa nazo. Kepha ngeke uhlale ukhululekile ngaso leso sikhathi.

Ungase ube nezinhlungu ezikhulayo.

Lezi zivame ukuba yizikhathi lapho mhlawumbe uzizwa unesifiso sokugijima.

Zama ukulokhu uzitshela, “Kusele isonto elilodwa nje vo.”

Bese kuthi lapho lelo sonto lifika futhi liphele, usho futhi.

Futhi futhi.

Njalo ngesonto elidlulayo, uzozizwa uqiniseka ngokwengeziwe ukuthi ubudlelwano yinto ofuna ukuqhubeka nabo.

Uzozizwa ukhululekile futhi isifiso sokuqeda izinto sizophela.

Ngolunye usuku, uzothola ukuthi akusadingeki ukuthi uzitshele ukuthi uzohlala elinye isonto.

Uzoba funa ukuhlala elinye isonto… nangaphezulu.

Yenza ukuzibophezela uze uzizwe uzibophezele.

Ukulandela iphuzu langaphambilini ngokunikeza isikhathi sobudlelwano, ungazama futhi ukwenza ngendlela ongayenza uma uzizwa uzinikele ngokuphelele.

Ngenkathi imicabango nemizwa yakho kwesinye isikhathi iqondisa izenzo zakho, okuphambene nakho kungaba njalo.

Izenzo zakho zingashintsha indlela ocabanga ngayo nozwa ngayo.

Ngakho-ke uma ungazizwa uzibophezele kothile, zama ukwenza ngendlela esikisela ukuthi uzinikele.

Yenza ukushukuma kothando, bheka omunye umuntu kaningi ngangokunokwenzeka, khuluma ngento eningafuna ukuyenza ndawonye ezinyangeni.

Heck, wenze nezinhlelo ezithile eziqinile zaleyo nto uma ukwazi.

Yenza umlingani wakho - noma ongaba umlingani wakho - eze kuqala empilweni yakho futhi ubakhuthaze ukuthi benze okufanayo.

Ekugcineni, sona kanye isenzo sokuba ngabashadile nokuphathana sengathi nimunye sizonikholisa ngemizwa yenu yangempela ngalomuntu futhi kwenze kube lula ukuzibophezela ngokugcwele.

Xoxa ngokwesaba kwakho ukuzibophezela nomlingani wakho.

Ubudlelwano bazo zonke izinhlobo busebenza kangcono kuwo wonke umuntu obandakanyekayo lapho bukhona ukuxhumana okucacile, okuvulelekile nokwethembeka .

Futhi yize kungabonakala ngathi ukukhuluma ngezinkinga zakho zokuzibophezela nomlingani omusha kuyinto yokugcina okufanele uyenze, kuzohlala kusiza.

Ukuthiya kwakho ukuhlala phansi kuyinto abangase bayiqaphele noma kunjalo, ngakho-ke ngokuxoxa ngayo nabo, ungathola izinto ukuze ubhekane nemiphumela engaba khona.

Kokunye, kungakhulisa ukuqonda kwabo nozwelo kuwe futhi kuguqule indlela abangakhetha ukusabela ngayo kokuthile okwenzayo.

Uma 'unyamalala' isikhashana, ngokwesibonelo, kungabasiza ukuthi babone lokhu ukuthi kuyini futhi bangacabangi ukuthi awunandaba.

Kungabasiza ukuthi bakubekezelele kakhudlwana futhi baphikelele kakhudlwana maqondana nokuba nguwe ozoqhubekisela phambili ubudlelwano ekuqaleni.

Futhi kunezinzuzo zakho, futhi. Ukukhuluma ngezinkinga zakho ungazizwa sengathi kususwe isisindo emahlombe akho.

Ukwazi ukuthi bayazi futhi baqonde indlela kwesinye isikhathi ocabanga noma ozizwa ngayo kungakwenza uvuleke kakhudlwana ngokuziveza ngalezi zikhathi.

Futhi lokhu kungaholela ezinkulumweni ezakhayo ezingaxazulula izinzwa zakho futhi zikubuyisele esimweni sengqondo esihle ngokwengeziwe ngobudlelwano.

Uma wenqaba ukuzibophezela ngoba wesaba othile ophula inhliziyo yakho, umlingani wakho angakuqinisekisa uma azi ukuthi lokhu wukwesaba okuqotho kuwe.

Ukwethembeka kungasiza kakhulu ekuvimbeleni uhlobo lokungezwani nokungabaza okungangena ngesinye isikhathi emqondweni wakho.

Ngakho-ke, ungesabi ukukhuluma ngokukhululekile nangokwethembeka nomlingani wakho futhi ukwenze kusenesikhathi ebudlelwaneni obusafufusa - ngaphambi kokuba ube nethuba lokuhlehla kulo ngaphandle kwezwi.

Ukuthandana Nomuntu Ngezinkinga Zokuzibophezela

Uma uthandana nothile futhi babonisa izimpawu eziningi ezingenhla noma bamane bakutshela ngezinkinga zabo ngokuzibophezela, yini okufanele uyenze?

Ngenkathi ukufaka ubudlelwano nomuntu onjengalokhu kungahle kungabi lula ngaso sonke isikhathi, ungacabangi ukuthi awufanele umzamo.

Laba bantu abakhathaleli futhi akusona ukuchitha isikhathi sakho.

Banamadimoni abo njengathi sonke.

Nazi ezinye izinto ongazenza ukuzilungiselela futhi unikeze ubuhlobo ithuba elihle kakhulu.

Lwela ubuhlobo.

Kuzoba nezikhathi lapho omunye umuntu angafuna ukuyeka, adele, ahambe ngendlela yakhe.

Uma usola ukuthi basebenza ngokwesaba kwabo okujulile kokuzinikela, kufanele ubalwele.

Kungenzeka ukuthi bafuna indlela elula yokuphuma, kepha futhi bazofuna ukucaciseleka nokuqiniseka.

Uma bazi ukuthi ubakhathalela ngokweqiniso nokuthi uyakholelwa ebudlelwaneni nokuthi bungaholela kuphi, bazokuthemba.

Kwesinye isikhathi, bafuna umuntu ozophatha futhi abatshele ukuthi, yebo, izinto ziyinselele kwesinye isikhathi, kepha bazoba ngcono uma bekuvumela ubasize.

Babonise ukuthi uzibophezele kangakanani ebudlelwaneni.

Ukuze ubasize ngokuzibophezela kwabo, kufanele ucace bha kokwakho.

Uma uke walwa ukuze uwagcine ebudlelwaneni, khona-ke usuvele wenze umsebenzi omkhulu, kodwa kukhona ezinye izinto ongazenza.

Zilungiselele ukuba nguyena owenza izinhlelo esikhathini esifushane, esiphakathi nasesikhathini eside.

Batshele ukuthi uzoya esidlweni sakusihlwa ngosuku oluthile. Batshele ukuthi uyaphi nokuthi ngasikhathi sini. Yenza konke kube lula ngangokunokwenzeka ngabo. Ukuya ekhaya noma emsebenzini bese ubalanda kunokuhlangana nabo lapho.

Uma isikhathi silungile, wethule kubangani bakho (futhi ekugcineni nomndeni, kepha lokho kuvame ukuza kamuva).

Kwenze kwaziwe kubo ukuthi uyababona esikhathini esizayo.

Kepha zidambise futhi ungazethusi.

Abantu abane-phobias yokuzibophezela kwesinye isikhathi bayakuthola lokho izinto zihamba ngokushesha okukhulu kusuka ekuqomeni kuya ebudlelwaneni obungathi sína .

Lokhu kubabeka emaphethelweni futhi kubanikeze izaba zokubaleka.

Ngakho-ke ngenkathi kufanele ucace ekuzibophezeleni kwakho kubo, zama ukungabenzi bazizwe bephuthuma ukwenza okufanayo.

Thatha izinyathelo zezingane ngokwakha ubuhlobo. Yebo, zama ukubabona kaningi, kepha banike isikhathi nendawo yokuphefumula futhi bazijwayeze ukuthi bangaba sebudlelwaneni obunjani.

Ungaphakamisi ngokuzumayo uhambo futhi ungasho lutho olukhulu kakhulu njengomshado noma izingane.

Qhubeka ngezinsuku noma ngabe wena yiba yedwa izithandani. Gcina izinto zimnandi futhi zilula.

Bheka izimpawu zokuthi bakuthola kukhulu kakhulu bese behlisa ukubuyela emuva mpintsha.

Lezi zimpawu zivame ukufaka isitayela sabo sokuxhumana.

Uma beqala ukubonakala bevaliwe, nezimpendulo ezimfishane zemibuzo yakho noma izikhala ezinde ngesikhathi ngaphambi kokuba baphendule imilayezo, kungenzeka ukuthi bayayizwa ingcindezi.

Ngokufanayo, uma bebonakala bephazamisekile noma bedidekile ngemuva kwesikhathi eside enkampanini yakho, bangahle badinge isikhathi sabo bodwa.

Veza ukuqonda kwakho.

Uma umuntu enezinkinga ngokuzibophezela, bangazizwa sengathi akekho oziqondayo.

Futhi ngakho-ke bayayifihla imizwa yabo bese bebavumela ukuba baphuphume ekujuleni komhlaba kuze kufike usuku olulodwa bese lowo muntu ebalekela ebudlelwaneni.

Uma ungabenza bazizwe beqondakala ngokwengeziwe, ungabanika inkululeko eyengeziwe yokuxoxa ngezinkinga zabo nawe.

Kwesinye isikhathi bangaphakamisa indaba kuqala, lapho-ke ungabalalela ngokucophelela futhi ubaqinisekise ukuthi uzokwenza konke okusemandleni ukunciphisa ukukhathazeka kwabo.

Uma bengavumanga obala ukuthi bangabazibophezele-phobe, bangahle besabe kakhulu ukukhuluma ngakho noma mhlawumbe bangaboni nokuthi banye.

Kunoma yikuphi, ukuphakamisa isihloko kungaba yinkohliso.

Enye indlela ukukhuluma ngobudlelwano babo besikhathi esedlule (nobakho ngebhalansi). Babuze ukuthi kungani bengasebenzanga.

Zwelana nabo ngokuphela kobudlelwano babo.

Thembeka kubo mayelana nemikhawulo yobudlelwano bakho bangaphambilini nokuthi awuzange uzizwe kanjani ukuthi ngumuntu noma isikhathi esifanele.

Uma bekwazi ukukuqonda lokhu okushoyo, bazozizwa bekhululeke kakhudlwana ukuvula.

Letha ukuzibophezela phambili njengesihloko futhi ubazise ukuthi kuze kube nzima kuwe kwesinye isikhathi.

Lokhu kungakhubaza ukuzivikela kwabo futhi kubenze bakhulume ngezinkinga zabo ngokusobala.

Kodwa ungayiphusheli kakhulu le ndaba uma kungabonakali ukuthi bafuna ukukhuluma ngayo.

brock lesnar vs steve austin

Yiba nesineke kubo.

Ngaphezu kwakho konke, uzodinga ukubekezela uma uzokwazi ukubhekana ngempumelelo nezinkinga umuntu anazo ngokuzibophezela.

Akunakulindelwa ukuthi banqobe ukwesaba noma ukukhathazeka kwabo ngesikhathi esifushane, ngakho-ke kuzodingeka ubanikeze inkululeko ngezikhathi ezithile.

Zama ukucabanga ukuthi ubungafuna ukuthi umuntu akuphathe kanjani uma ubhekene nezinkinga ezifanayo.

Lokhu kuzokusiza ukuthi uhlale uqinile ekuzibophezeleni kwakho kumlingani wakho.

Awusenaso isiqiniseko sokuthi wenzeni ngezinkinga zakho zokuzibophezela komlingani wakho?Ukufuna izeluleko zesazi sobudlelwano kungasiza ezimeni ezinjengalezi, futhi akufanele kube namahloni okucela abanye. Uchwepheshe oqeqeshiwe anganikeza iseluleko esenzelwe wena ukukusiza ubhekane nezinselelo izinkinga zokuzibophezela eziletha ebudlelwaneni.Ngakho-ke kungani ungaxoxi ku-inthanethi komunye wochwepheshe abavela ku-Relationship Hero ongakusiza ukukuqondisa kulokhu. Kalula.

Ungahle uthande: