Ungayakha Kanjani Futhi Uzuze Ukuthembana Ngemuva Kokuqamba Amanga Kuzakwethu

Uqambe amanga. Uyazisola. Kodwa wenzani manje?

Ukwethembana kuyisisekelo sobuhlobo. Akunandaba ukuthi ubuhlobo bakho buthatha hlobo luni noma imiphi imingcele oyimisile , ukukwazi ukwethemba ukuthi umlingani wakho ukutshela iqiniso kubalulekile.

Ngakolunye uhlangothi, singabantu kuphela futhi, kwesinye isikhathi, senza izinto zingahambi kahle. Noma ngabe izinhloso zethu zizinhle kangakanani, siyamosha.Amanga angena ngaphakathi angaba isignali yokuthi okuthile akulungile impela ebudlelwaneni bakho.

Kepha ukuphambanisa nokubeka engcupheni ukulahlekelwa umuntu omthandayo nakho kungaba yisikhuthazo osidingayo ukuze ubone lokho onakho, nokuthi kungaba kubi kangakanani ukukulahla.Ngabe uzithole usukhuluma amanga kumlingani wakho? Ngibe nawe bengathembekile ? Ngabe awuzange ubasize ngezikhathi lapho bebekudinga khona ngempela?

Uma uzibuza ukuthi ungabusindisa noma cha ubudlelwano obubaluleke kangaka kuwe, ungalahli ithemba okwamanje. Lapho kunentando khona, kunethemba lokuthi kunendlela.

Kuyiqiniso, imifantu ingahle ijule kakhulu futhi kungephuze kakhulu. Futhi uma ukwazi ukuyilondoloza, kuzothatha umsebenzi omubi kabi.Kodwa-ke, uma uzimisele ukufaka umzamo nokuzibophezela futhi wamukele isibopho salokho okwenzile, ubudlelwano bakho bungabuya bulwa, futhi buqine kakhulu kunakuqala.

kukhombisa ukuthi udlala ngothando nawe emsebenzini

Nazi izinto ezimbalwa eziyisisekelo okufanele uzicabangele ezingasiza ekwakheni ukwethembana futhi kuphulukise ubudlelwano bakho.

Izimo ngazinye ziyohlukahluka kuyo yonke imibhangqwana ngakho-ke lokhu ngeke kube umhlahlandlela ophelele, ongenangqondo…

… Kepha, uma uzimisele ngokonga ubudlelwano bakho, kufanele uthole ugqozi lapha ukuze uqale ukuphulukisa uqhekeko oluphakathi kwakho nomlingani wakho.

1. Beka Amakhadi Akho Etafuleni

Uma wephule ukwethembana obekukhona ebudlelwaneni, udinga ukuvuma kubo futhi uthathe umthwalo ngakho.

Izinto zidinga ukubekwa ngokusobala ukuze nobabili nazi ukuthi kwenzekeni nokuthi nime kuphi.

Uma ungathembekanga, gwema imininingwane eqondile, ye-gory, ngaphandle kokuthi ibacela ngqo. Uma kunjalo kufanele uthembeke.

Ezimweni ezinjengalezi, isisho esidala esithi ‘ukwethembeka kuyinqubomgomo engcono kakhulu’ siqinisile kunakuqala. Kusukela manje, ngisho namanga amancane owakhulumayo angenza umlingani wakho asole ukuthi kukhona okufihlayo.

Uma uthathe isinqumo sokuthi ufuna ukuhlala ebudlelwaneni bakho ngemuva kokuhlukana okuthembekile, ungangeni ogibeni lokuzama ukuyishanela ngaphansi kukakhaphethi bese wenza sengathi izonyamalala nje.

Izokususa, futhi kungenzeka ukuthi iqiniso lizovela ngesinye isikhathi, futhi lizoba libi kakhulu uma lenza.

Amanga avunjululwa masinya into eyodwa, kodwa emasontweni, ezinyangeni, naseminyakeni uzozithola usukhuluma amanye amanga amaningi amancane ukumboza amanga okuqala.

Lokhu kusho ukuthi lapho umlingani wakho ethola iqiniso (futhi cishe njalo lapho, hhayi uma), ukonga ubuhlobo bakho ngeke kusakwazi ukwenzeka.

Ukuzama ukufihla okwenzile kuyindlela eqinisekile yokuqeda ubuhlobo bakho, kungekudala noma kamuva.

2. Cabanga Isizathu Kungani

Ukubuyisa ukwethemba kwabo, umlingani wakho uzofuna ukwazi ukuthi kungani ukwenzile okwenzile. Ngakho-ke udinga ukuthi ucabange kahle isikhathi eside ngokuthi yini ekuqhubele ukuphula ukwethemba kwabo.

Thembeka ngokuphelele kuwe futhi unganqabi amaqiniso anzima. Ukuphela kwendlela yokulungisa le nkinga ukubhekana nayo ngqo.

Khumbula ukuthi awuzami ukuthola ukulungiswa lapha, noma dlulisela icala komunye umuntu . Uzama ukufika ezansi kokuziphatha kwakho ukuze ukwazi ukukuchazela umlingani wakho futhi ube mancane amathuba okuthi uphinde iphethini.

3. Xolisa

Uma utshela umlingani wakho iqiniso, ungazami ukuzithethelela. Xolisa ngokusuka ekujuleni kwenhliziyo yakho. Futhi kusho khona.

Gcina iso lixhumana naye, futhi uqiniseke ukuthi ukushukuma komzimba wakho kufana namagama aphuma emlonyeni wakho.

Uma uthi awusoze uphinde ukwenze, qiniseka ukuthi lelo yiqiniso elisenhliziyweni yakho.

Uma usola ukuthi lokhu kuziphatha kungaba yinto oyiphindayo, mhlawumbe kufanele ucabangele ukuthi ngabe ubudlelwane bukulungele ngempela yini, noma ngabe nobabili kungangcono uma nihamba ngezindlela ezihlukene.

4. Lalela

Uma usuxolisile futhi wathembeka ngokuphelele kubo, bayeke baphume.

Kungabathatha isikhathi ukucubungula okushilo, kepha uma sebelungile, lalela konke abakushoyo ngalesi simo.

Lalelisisa ikakhulukazi izinto abazisho ukuthi bazodinga kusuka kuwe ukuya phambili, nezizathu zokuthi kungani.

5. Funa Usizo Lobuchwepheshe

Esimweni esinjengalesi, usizo lwabo bobabili owelapha wena nomeluleki wabashadikazi bakho nomlingani wakho lungazuzisa ngendlela emangalisayo.

Ukuya ngezikhathi zokwelashwa uwedwa kungakusiza ukuthi ufike ezansi kokuthi kungani ukwenzile okwenzile nokuthi yiziphi izidingo zakho.

Uma uthola ukuthi wena uqambe amanga uphoqelekile futhi nje akukwazi ukuguqula isimilo, umelaphi ngokuqinisekile kungumbono omuhle ukukusiza ukuthi uthole ukuthi kungani futhi ukudlulise.

Ngaphandle kwalokho, ngeke lube khona usizo oluningi ebudlelwaneni bakho, njengoba izimo eziphindaphindwayo zokuqamba amanga zizoxosha ngisho nabalingani abaxolela kakhulu.

Ukuhambela ukwelulekwa njengezithandani kusho ukuthi nizoba nezingxoxo eningeke nikwazi ukuba nazo ukube bekungobabili kuphela. Ngalokhu, sincoma kakhulu insiza eku-inthanethi kusuka ku-. Ungaba nezingxoxo ezibalulekile ozodinga ukuba nazo ngosizo lwesazi sobudlelwano esiqeqeshiwe, konke kusuka enduduzo yekhaya lakho.

Khombisa umlingani wakho ukuthi uzimisele kangakanani futhi uxoxe nothile njengamanje noma uhlele iseshini yosuku nesikhathi esizokufanela.

Uma ukwazi ukukhokhela ukwelashwa, kungaba utshalomali olungcono kakhulu enjabulweni yakho nasebudlelwaneni bakho oyoze ubenze.

6. Lindela Ukuthi Kuthathe Isikhathi

Ungazikhohlisi ukuthi umlingani wakho ngeke adinge isikhathi ukucubungula lokhu. Futhi ungafaki noma yiluphi uhlobo lwengcindezi kubo ukuthi bakuthembe futhi ngaphambi kokuba balungele.

Ngokuya ngobukhulu bamanga nobuntu bomlingani wakho, kungathatha isikhathi eside ukuthi bacubungule izinto futhi bakuxolele, futhi lokho kulungile.

Uma uzimisele ngokuhlala ebudlelwaneni, kuzodingeka ubekezele futhi ubalinde beze kuwe.

Okwamanje, isimilo sakho kufanele sisekele ukuxolisa kwakho. Ngiyethemba, uma isikhathi sesidlulile, nobabili niyokwazi ukwakha ubudlelwano bokuthembela enake nababujabulela.

7. Ungalindeli Ukuthi Bazizwe Baxolile Ngenxa Yakho

Impela, lesi ngeke sibe yisikhathi esilula kuwe, kepha uzilethele wena futhi akuwona neze umsebenzi womlingani wakho ukukwenza uzizwe ungcono.

Uma udinga ukukhipha noma udinga ihlombe ozokhala kulo, khuluma ngezinto nodokotela wakho noma umngane onokwethemba iseluleko sakhe.

8. Thembeka

Kusukela manje kuqhubeke, zonke izenzo zakho kungenzeka zibhekwe, futhi kuzofanele ukwamukele lokho.

Ngakho-ke, vela. Gcina izwi lakho. Namathela ezinhlelweni. Ulwazi lokuvolontiya mayelana nokuthi ukuphi nokuthi wenzani. Khombisa umlingani wakho ukuthi bangathembela kuwe, ngendlela owenza ngayo nsuku zonke.

9. Ungenzi Izethembiso Ongakwazi Ukuzigcina

Qaphela kakhulu izethembiso eziyize.

Ungathembisi noma yini ongaqinisekile ukuthi ungaletha. Noma nini lapho wehluleka ukugcina isithembiso sakho kuzosebenza ukuqinisa umbono engqondweni yomlingani wakho wokuthi awunakuthenjwa.

10. Zithethelele

Akekho umuntu ophelele, futhi sonke siyawenza amaphutha. Uma uzama ukulungisa noma yini ukulungisa umonakalo owenzile, zinike isikweletu ngakho, uyeke ukuzizonda.

Esikhundleni sokuchitha isikhathi ukhathazeka ngalokho okwenzile, faka amandla akho ekubeni ngumuntu othembekile nothembekile ofuna ukuba yikho.

Ngabe awunaso isiqiniseko sokuthi ungenza kanjani umlingani wakho akuthembe futhi?Lalela, kuzothatha isikhathi nemizamo eminingi engxenyeni yakho. Kungasiza ukuthola ukuholwa ngongoti kokuthi uzothini, uziphathe kanjani, ungasabela kanjani lapho bekucasula futhi (ngoba mhlawumbe bazokwenza njalo). Uzoba sethubeni elingcono lokonga ubudlelwano bakho kunokuthi uhambe wedwa.Ngakho-ke kungani ungaxoxi ku-inthanethi nochwepheshe wezobudlelwano ovela ku-Relationship Hero ongakusiza uzulazule kulesi sigaba esikhohlisayo sobudlelwano bakho. Kalula.

Ungahle uthande:

lapho udidekile ebudlelwaneni